Koronan vaikutukset bussiliikenteeseen

Julkaistu:

Linja-autoliiton jäsenkyselyssä 70% vastanneista ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 80%

Linja-autoliitto teetti jäsenilleen kyselyn koronakriisin vaikutuksista. Jäsenkyselyyn vastanneista 17% ilmoitti yrityksen liikevaihdon tyrehtyneen kokonaan koronavirusepidemian vuoksi. Vain 11% vastanneista ilmoitti liikevaihdon vähentyneen 50% tai vähemmän. Tilausliikennettä ja linjaautomatkailua harjoittavista 93% kertoi menettäneen tilausliikenteen liikevaihdon kokonaan. Vastaukset osoittavat, että koronakriisin muutokset näkyvät rajusti linja-autoyrittäjien arjessa.

Kyselyssä selvitettiin markkinaehtoisen liikenteen, kaupunki- ja kaupunkiseutuviranomaisten (TVV:t), ELY-keskusten, kuntien koululaisliikenteiden sekä tilausliikenteen ja linja-automatkailun tilannekuvaa epidemian keskellä. Kyselyssä oli myös koko yritystoimintaa koskevia kysymyksiä.

Käytännössä kaikki yritykset (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta) olivat lomauttaneet henkilöstöä ja poistaneet ajoneuvoja liikenteestä. Kaupunki- ja kaupunkiseutuviranomaisten liikennettä on sopeutettu. Markkinaehtoinen liikenne on supistettu lähes kokonaan. Tilausliikenne, koululaiskuljetukset ja linja-automatkailu on käytännössä loppunut.

Yritystukikanavia, tuen jakoperusteita ja käsittelyaikoja pääosin kritisoitiin. Viranomaisten käytänteet liikennekorvauksien suhteen ovat varsin erilaisia. Iso osa yrityksistä ei ole päässyt neuvottelemaan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

ELY-keskusten käytännöissä ja menettelytavoissa on eroja. Valtaosa kyselyyn vastanneista ilmoitti, että ELY:t eivät korvaa lakkautetun liikenteen liikennekorvauksia tai menetettyjä lipputuloja. Muutamat yritykset ovat päässeet neuvottelemaan ELYjen kanssa liikenteiden sopeutuksista. Kuntien käytännöissä ja menettelytavoissa on niissäkin eroja. Vastanneista 75% ilmoitti, että kunnat eivät korvaa lakkautetun liikenteen (koululaistilausajot) liikennekorvauksia.

Tukea ja toimia tarvitaan pikaisesti

Usko yritysten säilymiseen on kuitenkin vahva, jos tilanne normalisoituisi kesän aikana ja tukitoimet onnistuisivat. Toisaalta mm. kesän yleisötapahtumat on pitkälti peruttu ja se vaikuttaa liikennöintiin ja linja-automatkailuun. Vain noin 15% ilmoitti saaneensa uusia tilauksia syksylle. Linja-autoala on ensimmäisten joukossa kohdannut koronaepidemiasta aiheutuneen kysynnän romahduksen. Koronatilanne koettelee jatkossakin toimialan yrityksiä. Linja-autoliitto on esittänyt toimialakohtaista tukipakettia linja-autoliikenteen, sen yritysten ja työpaikkojen turvaamiseksi.

Lisätietoja: Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, 0400 606 750

Pasi Hovi, yhteiskuntasuhdejohtaja, 0400 956 940